Contribute Media
A thank you to everyone who makes this possible: Read More

Zážitkové vyučovanie vo výučbe programovania na strednej škole

Description

Pri výučbe programovania v súčasnosti prevláda tradičný transmisívny prístup pod vedením učiteľa ako hlavného sprostredkovateľa učebného obsahu. Zážitkové vyučovanie však ponúka nástroje, ako vytvoriť na hodinách bádateľské, tvorivé a motivujúce prostredie, v rámci ktorého žiaci aktívne experimentujú, skúmajú a objavujú zákonitosti, analyzujú a diskutujú. V príspevku ukážeme, do akej miery je možné transformovať výučbu programovania na zážitkovú tvorivú dielňu, aké sú východiská, ale aj úskalia takéhoto prístupu, predstavíme niektoré zážitkové techniky a skúsenosti z ich uplatňovania v praxi pri výučbe programovania v jazyku Python na strednej škole.

Details

Improve this page