Contribute Media
A thank you to everyone who makes this possible: Read More

Základy programovania v jazyku Python pomocou korytnačej grafiky

Description

V rámci nášho výskumu sme navrhli a vypracovali materiály na vyučovanie základov programovania v jazyku Python. Sú určené pre učiteľov a žiakov prvého ročníka stredných škôl. Vychádzali sme v nich z toho, že žiaci, ktorí prichádzajú na strednú školu majú zo základnej školy skúsenosti s rôznymi detskými programovacími prostrediami. Cieľom našich materiálov je, aby sa na strednej škole stretli s vyšším programovacím jazykom, ktorý je vhodný na vyučovanie základov programovania. Zároveň sme sa v našich materiáloch snažili nájsť také námety, aby sa žiaci v tomto programovacom jazyku oboznámili aj s náročnejšími algoritmami. V materiáloch sme sa rozhodli využiť motiváciu korytnačej grafiky, ktorá podporuje učenie sa objavovaním a skúmaním. Pomocou nej si žiaci osvoja základné pojmy a konštrukcie jazyka Python ako premenná, cyklus, podmienený príkaz a funkcia. V príspevku predstavíme našu metodiku a zároveň uvedieme skúsenosti z jej overovania a implementovania do vyučovania základov programovania pre žiakov prvého ročníka gymnázia.

Details

Improve this page