Contribute Media
A thank you to everyone who makes this possible: Read More

Je azda Matlab lepší ako had?

Description

Využitie free pythonu namiesto Matlabu, teda praktická ukážka vývojového prostredia Spyder z balíčka Anaconda, praktické využite knižníc ako NumPy a SciPy napr. aj pre stegoanalýzu či iné štatistické výpočty, generovanie grafov.

Details

Improve this page