Contribute Media
A thank you to everyone who makes this possible: Read More

Grafika v Jupyter notebookoch a vplyv programovacích prostriedkov na dušu študenta i učiteľa

Description

Ukážeme si možnosti 2D i 3D zobrazovania zaujímavých vecí v Jupyter notebookoch (Matplotlib, Bokeh, Mayavi), ich interaktívne zmeny a prvky grafického používateľského rozhrania (IPywidgets). V príspevku by mal ostať priestor na diskusiu, akým spôsobom by sa mohli prostriedky na báze jazyka Python použiť vo výučbe (nielen informatiky).

Details

Improve this page